Avfallshantering

Det finns två gemensamma sophus i vår förening. Ett för varje hus. Här finns det sopkärl för källsortering av tidningar, kartong, glas, metall, plast och batteri.

Det är viktigt att sopsortera rätt både av miljöskäl men även av ekonomiska skäl. Det är vi själva tillsammans som betalar avgifterna för detta och avgiften blir högre om man sopsorterar felaktigt.

På portalen sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Avfallsportalen sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan: – Naturvårdsverket – El-kretsen – Förpacknings- och tidningsinsamlingen – Avfall Sverige

Läs även på Lunds Renhållningsverk och SYSAV