Föreningens styrelse

Föreningsstämman har utsett följande personer att ingå i styrelsen i Brf. Solfångaren 5 i Lund

Styrelsen

Anders Glänneskog [Ordförande]
[Lgh. 752] E-post: anders.glanneskog@brfsolfangaren5.se

Mattias Collin [Vice ordförande]
[Lgh. 823] E-post: mattias.collin@brfsolfangaren5.se

Jörgen Olofsson [Sekreterare]
[Lgh. 743] E-post: jorgen.olofsson@brfsolfangaren5.se

Fredrik Schultheiss [Ledamot]
[Lgh. 722] E-post: fredrik.schultheiss@brfsolfangaren5.se

Gunila Erlandson [Ledamot]
[Lgh. 832] E-post: gunila.erlandson@brfsolfangaren5.se

Mats Galbe [Suppleant]
[Lgh. 844] E-post: mats.galbe@brfsolfangaren5.se

Agneta Frögren Olsson [Suppleant]
[Lgh. 822] E-post: agneta.frogren.olsson@brfsolfangaren5.se

Catarina Forsell [Suppleant]
[Lgh. 852] E-post: catarina.forsell@brfsolfangaren5.se

Lisbeth Hantosi Johansson [Suppleant]
[Lgh. 853] E-post: lisbeth.hantosi.johansson@brfsolfangaren5.se

Kontakt med styrelsen
E-post: styrelsen@brfsolfangaren5.se
telefon: 0705-101833
eller lägg ett meddelande i styrelsens postbox.

Valberedningen

Anders Malmborg [Sammankallande]
[Lgh. 845] E-post: anders.malmborg@brfsolfangaren5.se

Anders Nilsson [Ledamot]
[Lgh. 825] E-post: anders.nilsson@brfsolfangaren5.se

Websidan

Kenneth Ekman [Teknisk Support]
[Lgh. 724]

Se även fullständig kontaktlista för mer information >>

Styrelsens uppgift

Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Läs även nedan vad föreningens stadgar säger om styrelsens uppgifter

Man bör kunna avsätta regelbundet tid för detta förtroendeuppdrag. Tidvis kan det vara en hel del tid till möten och planering, arbete i arbetsutskott samt tid till telefonsamtal etc.

Valberedningen

Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.

Läs mer om valberedningens arbete här >>

Föreningsstämman utser föreningens styrelse

På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom EU bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares hushåll.

Förenings stadgar säger följande om styrelsen

§ 9

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period av högst två (2) år. Styrelseledamot och suppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Avgår någon styrelseledamot eller suppleant i förtid görs fyllnadsval på
ett (1) år.

§ 14
Det åligger styrelsen

  • att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),
  • att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret,
  • att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus samt inventera övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse,
  • att minst en månad för den ordinarie föreningsstämman, på vilket årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt
  • att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisning och revisionsberättelse.

Klicka här för att ladda ned föreningens  stadgar (pdf-dokument)

Saknar du Pdf-läsare kan du ladda ned den här

Facklitteratur till alla förtroendevalda

Till alla som innehar förtroendeuppdrag har föreningen köpt in facklitteratur för att kunskapsnivån skall vara hög och att alla skall ha tillgång till rätt information. Dessa böcker lånar man under den tid som man sitter på förtroendeuppdraget, därefter lämnas dessa till nästa som tar över.

Styrelsens inloggning

Är du med i styrelsen eller är suppleant så loggar du in här

Inloggning till Riksbyggen Direkt

Det är samma inloggning till mejl och blogg (klicka på nedan länkar)

Inloggning till mejl Inloggning till blogg

Man skiljer mellan förtroendeuppdrag och anställning

Ett styrelseuppdrag eller annat förtroendeuppdrag i föreningen är ingen anställning i arbetsrättsligt mening utan ett förtroendeuppdrag. Därmed kan enskild styrelseledamot eller hela styrelsen avsättas omedelbart vid t.ex. en föreningsstämman eller själv välja att avgå med omedelbar verkan om man så önskar. Man bör trots att det inte är en anställning kunna avsätta någon regelbundet tid för detta förtroendeuppdrag. Tidvis kan det vara en hel del tid till möten och planering, arbete i arbetsutskott samt tid till telefonsamtal etc.

Arvoden

För förtroendeuppdrag i föreningen utgår visst arvode som bestäms på föreningsstämman (bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ). Normalt är att man beslutar om att fördela ett prisbasbelopp mellan styrelsen och suppleanterna. Bostadsrättsföreningens styrelse måste rätta sig efter de instruktioner som föreningsstämman lämnar.

Styrelsen får inte besluta eller avtala om annat belopp på arvode än det föreningsstämman (föreningens högsta beslutande organ) beslutat om.

Styrelsen bör ej heller besluta om arvode till revisor eftersom denna är tillsatt för medlemmarnas räkning att granska styrelsen.