Föreningens styrelse

Föreningsstämman har utsett följande personer att ingå i styrelsen i Brf. Solfångaren 5 i Lund

Styrelsen

Jörgen Olofsson [Ordförande]
jorgen.olofsson@brfsolfangaren5.se

Meike Rönn [Vice ordförande]
meike.ronn@brfsolfangaren5.se

Johan Rybäck [Sekreterare]
johan.ryback@brfsolfangaren5.se

Mats Galbe [Suppleant]
mats.galbe@brfsolfangaren5.se

Tory Li [Suppleant]
tori.li@brfsolfangaren5.se

Robert Olsson [Suppleant]
robert.olsson@brfsolfangaren5.se

Magnus Carlsson [Suppleant]
magnus.carlsson@brfsolfangaren5.se

Kontakt med styrelsen
E-post: styrelsen@brfsolfangaren5.se
eller lägg ett meddelande i styrelsens postbox.

Styrelsens uppgift

Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Man bör kunna avsätta regelbundet tid för detta förtroendeuppdrag. Tidvis kan det vara en hel del tid till möten och planering, arbete i arbetsutskott samt tid till telefonsamtal etc.

Man skiljer mellan förtroendeuppdrag och anställning

Ett styrelseuppdrag eller annat förtroendeuppdrag i föreningen är ingen anställning i arbetsrättsligt mening utan ett förtroendeuppdrag. Därmed kan enskild styrelseledamot eller hela styrelsen avsättas omedelbart vid t.ex. en föreningsstämman eller själv välja att avgå med omedelbar verkan om man så önskar. Man bör trots att det inte är en anställning kunna avsätta någon regelbundet tid för detta förtroendeuppdrag. Tidvis kan det vara en hel del tid till möten och planering, arbete i arbetsutskott samt tid till telefonsamtal etc.

Arvoden

För förtroendeuppdrag i föreningen utgår visst arvode som bestäms på föreningsstämman (bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ). Normalt är att man beslutar om att fördela ett prisbasbelopp mellan styrelsen och suppleanterna. Bostadsrättsföreningens styrelse måste rätta sig efter de instruktioner som föreningsstämman lämnar.

Styrelsen får inte besluta eller avtala om annat belopp på arvode än det föreningsstämman (föreningens högsta beslutande organ) beslutat om.

Styrelsen bör ej heller besluta om arvode till revisor eftersom denna är tillsatt för medlemmarnas räkning att granska styrelsen.