Solfångarnytt 2024 Januari

Nya lag för avfallshantering

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.

 

Uppföljning: intressekoll laddstolpar för elbil

Svar har inkommit från 22 av 54 hushåll och är fördelade som följer:

  • Sex har anmält intresse för laddstolpar för elbil
    • Av dessa har endast två personer anmält intresse att ingå i arbetsgrupp för att driva frågan vidare.
  • Sex är inte intresserade nu, men anser ändå det är viktigt för föreningen att överväga inför framtiden.
    • En person har anmält intresse av att ingå i arbetsgrupp
  • Tio har anmält att de inte intresserade.

Styrelsen bedömer därmed att det inte finns något större intresse i föreningen för denna fråga.

En inbjudan till ett uppstartsmöte kommer att gå ut till alla medlemmar som ett sista försök att se om det finns tillräckligt med intresserade medlemmar som är villiga att driva frågan vidare. Separat inbjudan kommer vid senare tillfälle.

 

Trafik på området

Styrelsen har varit i kontakt med representant från Lunds kommun och efterfrågat tydligare skyltning för den cykelväg som korsar samfälligheten. Kommunens svar är att de skall se över skyltningen på plats för att se om det går att förtydliga.

Styrelsen vill ta tillfället i akt att uppmana boende att hålla sig till gällande trafikregler och t.ex. inte använda cykelvägen som genomfartsled, eller delar av vårt gemensamma grönområde som parkering.

 

Nytt från Samfälligheten

På senaste mötet för samfälligheten diskuterades bland annat behovet att åtgärda delar av den gemensamma lekplatsen, där vissa delar behöver bytas ut p.g.a. slitage/ålder. Ett arbete som planeras för 2024.

 

Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK)

Enligt underhållsplan för 2024 är det återigen dags för föreningen att genomgå en så kallad OVK. Inför detta planeras även en rensning av ventilationskanaler. Styrelsen ser över våra alternativ och återkommer med mer information när det närmar sig.

 

Frågor?

Har ni några frågor går det fint att kontakta styrelsen via epost:
styrelsen@brfsolfangaren5.se