Överlåtelse

I samband med överlåtelse så ska Riksbyggens överlåtelseavtal samt ansökan om medlemskap skickas till:

Riksbyggen Servicecenter
Box 540
721 09 Västerås

Villkor för överlåtelse

§1Allmänt
Överlåtelsen är giltig endast under förutsättning att
bostadsrättsföreningens styrelse beviljar förvärvaren inträde
i föreningen. Förvärvaren inträder med samma rättigheter
och skyldigheter som tillkommit överlåtaren gentemot
föreningen. Från och med tillträdesdagen tar förvärvaren
över överlåtarens rättigheter och skyldigheter mot
föreningen. Detta gäller ej överlåtarens avgifter och
kostnader före tillträdesdagen. I överlåtelsen ingår
överlåtarens andel i föreningens fonder som de är idag.

§2 Medlemskap
Förvärvaren ansöker härmed om medlemskap i föreningen.
Antas inte förvärvaren som medlem i föreningen, ska
överlåtelsen återgå med omgående återbetalning av
förvärvarens handpenning utan rätt till någon ersättning för
endera av parterna. Vägras förvärvaren medlemskap i
bostadsrättsföreningen har förvärvaren rätt att överklaga
beslutet endast om överlåtaren lämnar sitt skriftliga
medgivande därtill. Medger inte överlåtaren att förvärvaren
får överklaga beslutet, ska överlåtelsen återgå enligt ovan.

§3 Bostadsrättshavarens underhållsfond (finns ej hos oss!)
(inre fond)
Medel innestående på lägenhetens inre fond, får efter
undertecknandet av detta avtal ej disponeras av
överlåtaren.

§4 Överlåtelseavgift
Parterna är medvetna om att en överlåtelseavgift tas ut i
samband med överlåtelsen, se föreningens stadgar.
Överlåtelseavgiften är normalt 2,5 % av prisbasbeloppet.

§5 Bilplats
Parkeringsplats eller garage som hyrs på separat avtal
övergår inte automatiskt till förvärvaren.

§6 Lägenhetens skick och överlämnande
Lägenheten överlåts i befintligt och av förvärvaren
besiktigat skick.
Samtliga till lägenheten hörande nycklar ska överlämnas
till förvärvaren på tillträdesdagen.
På tillträdesdagen ska överlåtaren lämna lägenheten
utrymd och flyttstädad. Förråd och andra utrymmen som
tillhör lägenheten ska vara utrymda och grovstädade på
tillträdesdagen. Förvärvaren har rätt att, såvida inte annat
har avtalats, forsla bort eventuella kvarvarande föremål på
överlåtarens bekostnad eller behålla dessa utan ersättning