Föreningens styrelse

Föreningsstämman har utsett följande personer att ingå i styrelsen för Brf. Solfångaren 5 i Lund

Ordförande Jörgen Olofsson
Vice ordförande Anders Glänneskog
Ordinarie ledamöter Marie Nässlind
Mikael Pahmp
Nina Lennarthson (Riksbyggen)
Suppleanter Cecilia Augustsson (Riksbyggen)
Emil Andersson
Henrik Gorgi
Kenneth Ekman
Robert Olsson

Kontakta styrelsen

Behöver du komma i kontakt med styrelsen ber vi dig vänligen använda styrelsens gemensamma e-post: styrelsen@brfsolfangaren5.se, alternativt kan du lägga ett meddelande i styrelsens postbox, men då kan det ta något längre tid att få svar.

Styrelsens uppgift

Att arbeta i BRF styrelse är ett viktigt uppdrag då styrelsen är föreningens verkställande organ och har ansvar för det löpande arbetet med föreningen. Ansvaret omfattar t.ex. att säkerställa att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Förtroendeuppdrag kontra anställning?

Ett styrelseuppdrag eller annat förtroendeuppdrag i föreningen är ingen anställning i arbetsrättsligt mening utan ett förtroendeuppdrag. Därmed kan enskild styrelseledamot eller hela styrelsen avsättas omedelbart vid t.ex. en föreningsstämma eller själva välja att avgå med omedelbar verkan om de så önskar.

Arvoden

För förtroendeuppdrag i föreningen utgår visst arvode som bestäms årligen på föreningsstämman, bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Bostadsrättsföreningens styrelse måste alltså rätta sig efter de instruktioner som föreningsstämman lämnar. Standard är att man beslutar om att fördela ett prisbasbelopp mellan styrelsen och suppleanterna. Styrelsen får inte besluta eller avtala om annat belopp på arvode än det föreningsstämman beslutat om.

Styrelsen bör ej heller besluta om arvode till revisor eftersom denna är tillsatt för medlemmarnas räkning att granska styrelsen.