Medlemsdemokrati

Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås.

Ett hushåll, en röst

Som bostadsrättshavare är man med och fattar beslut om vilka som väljs till styrelse, vem som skall väljas till revisor med mera och därmed indirekt påverka hur huset ska skötas. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Där och vid eventuell extra stämma har varje bostadsrätt en röst.

Förslag till styrelsen

Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att kontakta förvaltningen eller skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman.

Motionsrätt

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Förtroendeuppdrag

Medlemmar som har förtroendeuppdrag bidrar alla till att skapa den väl fungerande och levande bostadsrättsförening som du är medlem i.

Har du intresse av att engagera dig i föreningens verksamhet nu eller i framtiden på något sätt så kan du antingen vända dig till styrelsen eller till valberedningen.