Trivselregler

Styrelsens ansvar

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter

Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen. Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

En god boendemiljö

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.

Föreningens trivselregler

Föreningens styrelse har tagit fram nedanstående trivselregler. Det är viktigt att alla boende följer reglerna.

Störningar

Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.

Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.

Motorfordon

Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från biltrafik som möjligt.

Grundregeln är att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området men vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim)
köra in i området för i- och urlastning vid mycket tunga transporter. För handikappade och sjukdomstransporter gäller särskilda undantagsregler.

Parkering av motorfordon direkt invid husen är inte tillåten.

Företrädesvis skall bil eller varutransport, hantverkare hänvisas till baksidan av husen mot sophuset till. Framsidan av husen är avsedda för utryckningsfordon, ambulans, brandkår etc. och får ej blockeras. Här skall ingen trafik förekomma utom i undantagsfall.

Det är inte tillåtet att köra moped i området. Ett undantag från denna regel är vid parkering av moped vid det hus där man bor. I dessa fall är det tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim) och närmaste vägen köra in till sitt hus.

Husdjur

Husdjur är ett trevligt inslag i närmiljön men håll uppsikt över dem.

Balkong och fönster

Blomlådor skall placeras på balkongräckets insida. Grillning med kol- eller gasolgrill på balkong eller uteplats är inte tillåten. Skall man grilla så är endast el-grill tillåten. Detta ur säkerhetssynpunkt. Piskning eller skakning av mattor på balkong eller från fönster är inte tillåten.

Inglasning av balkong

För inglasning av balkong krävs bygglov. För mer information se ”Inglasning av balkon”.

Markiser

Tillstånd av styrelsen krävs före montering.

Paraboler

Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller balkongräcke. Detta kan skada byggnationen och åsamka oss dyra renoveringar som du kan bli ansvarig för.

Entréer, trapphus och gemensamma utrymmen

Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer eller i trapphus utan skall placeras på anvisad plats i cykelgaragen, barnvagnsrummen.

Dörrmatta får ej läggas utanför lägenhetens ytterdörr i trapphusen. Lägg dörrmattan innanför ytterdörren istället.

Det är ur brandskyddssynpunkt och säkerhetssynpunkt samt även av skötselmässiga skäl viktigt att dessa regler åtföljs.

Avfallshantering

Följ anvisningar för avfallshanteringen som du finner i sophusen. Om du inte följer anvisningar får föreningen betala dyrare taxa för sophantering vilket är onödigt.

Rökförbud

Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen. Det innebär att du inte heller får vädra ut rök från din lägenhet ut i trappuppgången.
Tänk på att personer med astma, allergi eller liknande hälsobesvär kan drabbas om du inte följer denna regel. Alla medlemmar i föreningen har rätt att inte behöva utsättas för passiv rökning. Respektera detta. Utanför vissa trapphusentréer har vi friskluftsintag. Undvik därför rökning direkt utanför entréer.

Parkeringsplats

P-plats får endast användas för parkering av fordon som anges i hyresavtalet. Förvaring av däck eller andra privata tillhörigheter på förhyrd öppen eller inhägnad plats är ur brandskyddssynpunkt inte tillåten.

Staket – Plank

Om ni önskar sätta upp ett staket eller plank runt er uteplats så måste ni först ta kontakt med styrelsen.